પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર એન્જિનિયર એન્જીનિયરિંગ 32800 to 177500 1000 18 to 45 73 જગ્યા
2 એકાઉન્ટ ઑફિસર CA 32800 to 177500 1000 18 to 45 11 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-29 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Madhya Pradesh Power Generation Company Limited * Post Name : Junior Engineer * Total Post : 73 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs. 32,800/- to Rs. 1,77,500/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC : Rs. 1000 /- * SC/ ST/PD : Rs. 800/- Apply Online : [Click Here](http://mppgcl.mp.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.mponline.gov.in/portal/index.aspx)

 • 2. એકાઉન્ટ ઑફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-29 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Madhya Pradesh Power Generation Company Limited * Post Name : Account Officer * Total Post : 11 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : CA * Salary : Rs. 32,800/- to Rs. 1,77,500/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC : Rs. 1000 /- * SC/ ST/PD : Rs. 800/- Apply Online : [Click Here](http://mppgcl.mp.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.mponline.gov.in/portal/index.aspx)

MPPGCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો