પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ઓફિસર MBBS ડિગ્રી 56100 to 177500 1000 21 to 45 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેડિકલ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Madhya Pradesh Power Generating Company Limited, * Post Name : Medical Officer * Vacancies : 14 * job Location : Madhya Pradesh * Qualification : M.B.B.S. Degree * Age Limite : 21 to 45 Year * Pay Scale : Rs.56,100 - Rs.1,77,500/- * Selection Process : In Notification > Application Fee : * Gen / OBC: Rs.1000/- * SC / ST / Ex-Servicemen: Rs.800/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.mponline.gov.in/portal/) Application Form Link : [Download](http://www.mponline.gov.in/portal/index.aspx)

MPPGCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો