પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફોરેસ્ટ રેન્જર સ્નાતકની ડિગ્રી 9300 to 34800 375 18 to 38 71 જગ્યા
2 અસિસ્ટન્ટ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ સ્નાતકની ડિગ્રી 9300 to 34800 375 18 to 38 29 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ફોરેસ્ટ રેન્જર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-08 00:00:00 થી 2019-03-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Maharashtra Public Service Commission * Post Name : Forest Ranger * Vacancies : 71 * job Location : Maharashtra * Qualification : Bachelor's Degree * Age Limite : 18 to 38 Year * Pay Scale : Rs.9300 - Rs.34,800/- > Selection Process : * Written Examination * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.375/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.275/- Apply Online Link : [Click Here](https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx) Application Form Link : [Download](https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx)

 • 2. અસિસ્ટન્ટ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-08 00:00:00 થી 2019-03-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Maharashtra Public Service Commission * Post Name : Assistant Forest Guard * Vacancies : 29 * job Location : Maharashtra * Qualification : Bachelor's Degree * Age Limite : 18 to 38 Year * Pay Scale : Rs.9300 - Rs.34,800/- > Selection Process : * Written Examination * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.375/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.275/- Apply Online Link : [Click Here](https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx) Application Form Link : [Download](https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx)

MPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો