પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઓર્ડર ટેકર 8 પાસ 15500 to 49000 100 N/A 74 જગ્યા
2 Peon 8 પાસ 15500 to 49000 100 N/A 57 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ઓર્ડર ટેકર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-14 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : MP State Legal Services Authority * Post Name : Order Taker * Total Post : 74 * Job Location : Jabalpur, Madhya Pradesh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : 8th Passed * Salary : Rs.15,500/- to Rs .49,000/- Per Month > Selection Process : * Written Examination * Interview > Application Fees : * General: Rs. 100/- * SC/ST: No fees Apply Online : [Click Here](http://www.mponline.gov.in/portal/) Application Online Link : [Download](https://www.mponline.gov.in/Portal/Services/MPSLSA/SL001/FRMApplication.aspx?NotificationId=U0wwMDFG)

 • 2. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-14 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : MP State Legal Services Authority * Post Name : Peon * Total Post : 57 * Job Location : Jabalpur, Madhya Pradesh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : 8th Passed * Salary : Rs.15,500/- to Rs .49,000/- Per Month > Selection Process : * Written Examination * Interview > Application Fees : * General: Rs. 100/- * SC/ST: No fees Apply Online : [Click Here](http://www.mponline.gov.in/portal/) Application Online Link : [Download](https://www.mponline.gov.in/Portal/Services/MPSLSA/SL001/FRMApplication.aspx?NotificationId=U0wwMDFG)

MPSLSA ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો