પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર સિસ્ટમ અસિસ્ટન્ટ 10 પાસ N/A 500 38 Minimum 96 જગ્યા
2 કંટ્રોલ રૂમ અસિસ્ટન્ટ 10 પાસ N/A 500 38 Minimum 95 જગ્યા
3 Jr Establishment Asst 10 પાસ N/A 500 38 Minimum 33 જગ્યા
4 કોમ્પપુટર ઓપરેટર 10 પાસ N/A 500 38 Minimum 24 જગ્યા
5 Watchman cum Cleaning Asst 10 પાસ N/A 500 38 Minimum 16 જગ્યા
6 ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ 10 પાસ N/A 500 38 Minimum 13 જગ્યા
7 અસિસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર 10 પાસ N/A 500 38 Minimum 5 જગ્યા
8 ડ્રાઇવર 10 પાસ N/A 500 38 Minimum 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર સિસ્ટમ અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Manipur State Power Company Ltd * Post Name : Jr System Asst * Total Post : 96 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s: Rs. 300/- * PWD: No fees Apply Online : [Click Here](https://manipur.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://manipur.gov.in/)

 • 2. કંટ્રોલ રૂમ અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Manipur State Power Company Ltd * Post Name : Control Room Asst * Total Post : 95 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s: Rs. 300/- * PWD: No fees Apply Online : [Click Here](https://manipur.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://manipur.gov.in/)

 • 3. Jr Establishment Asst

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Manipur State Power Company Ltd * Post Name : Jr Establishment Asst * Total Post : 33 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s: Rs. 300/- * PWD: No fees Apply Online : [Click Here](https://manipur.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://manipur.gov.in/)

 • 4. કોમ્પપુટર ઓપરેટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Manipur State Power Company Ltd * Post Name : Computer Operator * Total Post : 24 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s: Rs. 300/- * PWD: No fees Apply Online : [Click Here](https://manipur.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://manipur.gov.in/)

 • 5. Watchman cum Cleaning Asst

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Manipur State Power Company Ltd * Post Name : Watchman cum Cleaning Asst * Total Post : 16 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s: Rs. 300/- * PWD: No fees Apply Online : [Click Here](https://manipur.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://manipur.gov.in/)

 • 6. ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Manipur State Power Company Ltd * Post Name : Office Asst * Total Post : 13 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s: Rs. 300/- * PWD: No fees Apply Online : [Click Here](https://manipur.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://manipur.gov.in/)

 • 7. અસિસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Manipur State Power Company Ltd * Post Name : Asst Store Keeper * Total Post : 5 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s: Rs. 300/- * PWD: No fees Apply Online : [Click Here](https://manipur.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://manipur.gov.in/)

 • 8. ડ્રાઇવર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Manipur State Power Company Ltd * Post Name : Driver * Total Post : 3 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s: Rs. 300/- * PWD: No fees Apply Online : [Click Here](https://manipur.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://manipur.gov.in/)

MSPCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો