પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Block Manager, Cluster Co-ordinator others માસ્ટર ડિગ્રી 20500 to 90000 0 45 Minimum 1360 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Block Manager, Cluster Co-ordinator others

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-07 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Maharashtra State Rural Livelihoods Mission * Post Name : Block Manager, Cluster Co-ordinator others * Vacancies : 1360 * job Location : Maharashtra * Qualification : Master Degree * Age Limite : Maximum 45 Year * Pay Scale : Rs.20500 - Rs.90,000/- * Application Fee : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online Link : [Click Here](http://jobs.msrlm.org/) Application Form Link : [Download](http://jobs.msrlm.org/job-openings.php)

MSRLM ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો