મૈસુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
મૈસુર જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 10 પાસ 21400 to 42000 200 18 to 40 46 જગ્યા
2 ટાઇપિસ્સ્ટ 10 પાસ 21400 to 42000 200 18 to 40 24 જગ્યા
3 સ્ટેનોગ્રાફર 10 પાસ 21400 to 42000 200 18 to 40 9 જગ્યા
4 પ્રોસેસ સર્વર 10 પાસ 21400 to 42000 200 18 to 40 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-18 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Mysore District Court * Post Name : Peon * Total Post : 46 * Job Location : Mysuru, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th class * Salary : Rs.21,400 - Rs.42,000/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- > Selection Process : * Tests * Vivavoce Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/mysuru) Process-Server : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1D3b7-0TfwX_CishjFmgmf06Qe8JIFHgb/view?usp=drive_open) Stenographer : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1ooTaINFCB1iSG3N2DGlEzkyzVEakO1YR/view?usp=drive_open) Peon : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1t-GKFZofJl5-aoTSaBr7pPKnfKKI-lsV) Typist : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1NOiSaYgl17e8FP00bj12uBuXi-cZq9je) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/mysuru-onlinerecruitment)

 • 2. ટાઇપિસ્સ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-18 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Mysore District Court * Post Name : Typist * Total Post : 24 * Job Location : Mysuru, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th class * Salary : Rs.21,400 - Rs.42,000/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- > Selection Process : * Tests * Vivavoce Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/mysuru) Process-Server : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1D3b7-0TfwX_CishjFmgmf06Qe8JIFHgb/view?usp=drive_open) Stenographer : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1ooTaINFCB1iSG3N2DGlEzkyzVEakO1YR/view?usp=drive_open) Peon : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1t-GKFZofJl5-aoTSaBr7pPKnfKKI-lsV) Typist : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1NOiSaYgl17e8FP00bj12uBuXi-cZq9je) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/mysuru-onlinerecruitment)

 • 3. સ્ટેનોગ્રાફર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-18 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Mysore District Court * Post Name : Stenographer * Total Post : 9 * Job Location : Mysuru, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th class * Salary : Rs.21,400 - Rs.42,000/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- > Selection Process : * Tests * Vivavoce Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/mysuru) Process-Server : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1D3b7-0TfwX_CishjFmgmf06Qe8JIFHgb/view?usp=drive_open) Stenographer : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1ooTaINFCB1iSG3N2DGlEzkyzVEakO1YR/view?usp=drive_open) Peon : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1t-GKFZofJl5-aoTSaBr7pPKnfKKI-lsV) Typist : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1NOiSaYgl17e8FP00bj12uBuXi-cZq9je) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/mysuru-onlinerecruitment)

 • 4. પ્રોસેસ સર્વર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-18 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Mysore District Court * Post Name : Process-Server * Total Post : 1 * Job Location : Mysuru, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th class * Salary : Rs.21,400 - Rs.42,000/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- > Selection Process : * Tests * Vivavoce Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/mysuru) Process-Server : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1D3b7-0TfwX_CishjFmgmf06Qe8JIFHgb/view?usp=drive_open) Stenographer : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1ooTaINFCB1iSG3N2DGlEzkyzVEakO1YR/view?usp=drive_open) Peon : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1t-GKFZofJl5-aoTSaBr7pPKnfKKI-lsV) Typist : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1NOiSaYgl17e8FP00bj12uBuXi-cZq9je) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/mysuru-onlinerecruitment)

મૈસુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો