પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 યંગ પ્રોફેસનલ -II Post Graduate 25000 0 21 to 45 7 જગ્યા
2 જુનિયર રિસર્ચ ફેલો માસ્ટર ડિગ્રી 25000 0 40 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. યંગ પ્રોફેસનલ -II

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-06 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Academy of Agricultural Research Management * Post Name : Young Professional-II * Total Post : 7 * Job Location : Telangana * Age Limited : 21 to 45 Year * Education Qualification : Post Graduate * Salary : Rs.25,000 per month + HRA * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://naarm.org.in) Application Online Link : [Download](https://naarm.org.in/wp-content/uploads/2019/01/Advt.-for-JRF-and-YP-II-min.pdf)

 • 2. જુનિયર રિસર્ચ ફેલો

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-06 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Academy of Agricultural Research Management * Post Name : Junior Research Fellow * Total Post : 1 * Job Location : Telangana * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : Master Degree * Salary : Rs.25,000 per month + HRA * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://naarm.org.in) Application Online Link : [Download](https://naarm.org.in/wp-content/uploads/2019/01/Advt.-for-JRF-and-YP-II-min.pdf)

NAARM ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો