પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Data enumerator 12 પાસ 10000 0 40 Minimum 6 જગ્યા
2 Research Associate 12 પાસ 40000 0 40 Minimum 1 જગ્યા
3 Senior Research Fellow 12 પાસ 25000 0 40 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Data enumerator

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-26 00:00:00 થી 2019-03-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Navsari Agricultural University * Post Name : Data enumerator * Vacancies : 6 * job Location : Gujarat * Qualification : 12th Pass * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs. 10,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.nau.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1dPr2xL_QwTI0UcOMARc_TSd1WWbv0jGP/view)

 • 2. Research Associate

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-26 00:00:00 થી 2019-03-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Navsari Agricultural University * Post Name : Research Associate * Vacancies : 1 * job Location : Gujarat * Qualification : 12th Pass * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs. 40,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.nau.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1dPr2xL_QwTI0UcOMARc_TSd1WWbv0jGP/view)

 • 3. Senior Research Fellow

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-26 00:00:00 થી 2019-03-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Navsari Agricultural University * Post Name : Senior Research Fellow * Vacancies : 1 * job Location : Gujarat * Qualification : 12th Pass * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs. 25,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.nau.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1dPr2xL_QwTI0UcOMARc_TSd1WWbv0jGP/view)

NAU ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો