પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Marketing Representative B.sc 9500 to 19500 0 N/A 40 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Marketing Representative

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-19 00:00:00 થી 2019-04-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Fertilizers Limited * Post Name : Marketing Representative * Vacancies : 40 * job Location : Uttar Pradesh * Qualification : B.Sc. (Agriculture) * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.9500 - Rs.19,500/- * Application Fee : In Notification * Selection Process : Online Test Apply Online Link : [Click Here](http://www.nationalfertilizers.com/) Application Form Link : [Download](http://www.nationalfertilizers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=474%3Arecruitment-of-marketing-representative-2019&catid=52%3Acareer&lang=en)

NFL  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો