પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર Civil Engineering 15600 to 39100 0 56 Minimum 117 જગ્યા
2 મેનેજર Civil Engineering 15600 to 39100 0 56 Minimum 24 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-09 00:00:00 થી 2019-04-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Highway Authority of India * Post Name : Deputy General Manager (Technical) * Vacancies : 117 * job Location : New Delhi * Qualification : Degree in Civil Engineering * Age Limite : Maximum 56 Year * Pay Scale : Rs.15,600 - Rs.39,100/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.nhai.org/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1pWJw7B2x_1xrwZaZ3PIePNtIKVnKJo96/view?usp=drive_open)

 • 2. મેનેજર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-09 00:00:00 થી 2019-04-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Highway Authority of India * Post Name : Manager (Technical) * Vacancies : 24 * job Location : New Delhi * Qualification : Degree in Civil Engineering * Age Limite : Maximum 56 Year * Pay Scale : Rs.15,600 - Rs.39,100/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.nhai.org/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1pWJw7B2x_1xrwZaZ3PIePNtIKVnKJo96/view?usp=drive_open)

NHAI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો