પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોમ્પપુટર ઓપરેટર Graduate 12000 0 18 to 37 107 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કોમ્પપુટર ઓપરેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-25 00:00:00 થી 2019-02-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Health Mission * Post Name : Computer Operator * Total Post : 107 * Job Location : Punjab * Age Limited : 18 to 37 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs. 12,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://nhmpunjab.in/) Application Online Link : [Download](https://nhmpunjab.in/career)

NHM ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો