પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અપ્રેન્ટિસ આઇટીઆઇ 7680 0 18 to 30 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અપ્રેન્ટિસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-20 00:00:00 થી 2018-12-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Hydroelectric Power Corporation * Post Name : Apprentice * Total Post : 16 * Job Location : Sikkim * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : ITI * Salary : Rs. 7,680/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Merit list * Interview Apply Link : [Download](http://www.nhpcindia.com/) Application Online Link : [Download](http://www.apprenticeship.gov.in/Pages/Apprenticeship/home.aspx)

NHPC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો