પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એપ્રેન્ટિસશિપ ટ્રેનિંગ 10 પાસ N/A 0 14 to 18 30 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એપ્રેન્ટિસશિપ ટ્રેનિંગ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-08-23 00:00:00 થી 2018-09-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Hydroelectric Power Corporation * Total Post : 30 * Post Vacancies : 30 * Post Name : Apprenticeship Training * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limite : 14 to 18 Year * Salary : In Notification * Application Fee : In Notification * Education Qualification : 10th / 12th Pass * Selection Procces : Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.nhpcindia.com/) Application Online Link : [Download](http://www.apprenticeship.gov.in/Pages/Apprenticeship/home.aspx)

NHPC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો