પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સબ ઇન્સ્પેક્ટર સ્નાતકની ડિગ્રી 9300 to 112400 0 56 Minimum 36 જગ્યા
2 ઇન્સ્પેક્ટર સ્નાતકની ડિગ્રી 9300 to 112400 0 56 Minimum 26 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સબ ઇન્સ્પેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-12 00:00:00 થી 2019-04-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Investigation Agency * Post Name : Sub Inspector * Vacancies : 36 * job Location : All Over India. * Qualification : Bachelor’s degree * Age Limite : Maximum 56 Year * Pay Scale : Rs.9,300 – Rs.1,12,400/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.nia.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.nia.gov.in/writereaddata/Portal/Recruitment/83_1_recruitment.pdf)

 • 2. ઇન્સ્પેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-12 00:00:00 થી 2019-04-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Investigation Agency * Post Name : Inspector * Vacancies : 26 * job Location : All Over India. * Qualification : Bachelor’s degree * Age Limite : Maximum 56 Year * Pay Scale : Rs.9,300 – Rs.1,12,400/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.nia.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.nia.gov.in/writereaddata/Portal/Recruitment/83_1_recruitment.pdf)

NIA ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો