પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ 10/12, ગ્રેજ્યુએશન પાસ 18000 to 56900 1800 30 Minimum 35 જગ્યા
2 સ્ટાફ નર્સ 10/12, ગ્રેજ્યુએશન પાસ 29200 to 92300 2000 30 Minimum 7 જગ્યા
3 લવર ડિવિઝન ક્લાર્ક 10/12, ગ્રેજ્યુએશન પાસ 19900 to 63200 2000 30 Minimum 5 જગ્યા
4 ફાર્માસિસ્ટ 10/12, ગ્રેજ્યુએશન પાસ 29200 to 92300 2000 30 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-20 00:00:00 થી 2018-10-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute of Ayurveda * Post Name : Multi Tasking Staff * Total Post : 35 * Job Location : Jaipur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : 10th / 12th Pass * Salary : Rs. 18,000 - 56,900/- Level 1 * Application Fees : Rs. 1,800/- (1,400/- for SC/ST) > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.nia.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ewBDaH32adU1s7Bs-eQ9HhEPcPuN3Snp/view?usp=drive_open)

 • 2. સ્ટાફ નર્સ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-20 00:00:00 થી 2018-10-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute of Ayurveda * Post Name : Staff Nurse * Total Post : 7 * Job Location : Jaipur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : 10th / 12th Pass * Salary : Rs. 29,200 - 92,300/- Level 5 * Application Fees : Rs. 2,000/- (1600/- for SC/ST) > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.nia.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ewBDaH32adU1s7Bs-eQ9HhEPcPuN3Snp/view?usp=drive_open)

 • 3. લવર ડિવિઝન ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-20 00:00:00 થી 2018-10-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute of Ayurveda * Post Name : Lower Division Clerk * Total Post : 5 * Job Location : Jaipur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : 10th / 12th Pass * Salary : Rs. 19,900 - 63,200/- Level 2 * Application Fees : Rs. 2,000/- (1600/- for SC/ST) > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.nia.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ewBDaH32adU1s7Bs-eQ9HhEPcPuN3Snp/view?usp=drive_open)

 • 4. ફાર્માસિસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-20 00:00:00 થી 2018-10-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute of Ayurveda * Post Name : Pharmacist * Total Post : 1 * Job Location : Jaipur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : 10th / 12th Pass * Salary : Rs. 29,200 - 92,300/- Level 5 * Application Fees : Rs. 2,000/- (1600/- for SC/ST) > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.nia.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ewBDaH32adU1s7Bs-eQ9HhEPcPuN3Snp/view?usp=drive_open)

NIA ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો