પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પમ્પ ઑપરેટર (ઇલેક્ટ્રિશિયન) 12 પાસ 13750 0 27 Minimum 10 જગ્યા
2 પમ્પ ઑપરેટર (પ્લમ્બર) 12 પાસ 13750 0 27 Minimum 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પમ્પ ઑપરેટર (ઇલેક્ટ્રિશિયન)

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute of Technology * Post Name : Pump Operator (Electrician) * Vacancies : 10 * job Location : Calicut, Kerala * Qualification : 12th Pass * Age Limite : Maximum 27 Year * Pay Scale : Rs.13750 * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.nitc.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1_vRVmEsLvxdTKzsO1d6yfECrNU_r5gLS/view?usp=drive_open)

 • 2. પમ્પ ઑપરેટર (પ્લમ્બર)

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute of Technology * Post Name : Pump Operator (Plumber) * Vacancies : 9 * job Location : Calicut, Kerala * Qualification : 12th Pass * Age Limite : Maximum 27 Year * Pay Scale : Rs.13750 * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.nitc.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1_vRVmEsLvxdTKzsO1d6yfECrNU_r5gLS/view?usp=drive_open)

NIT કાલિકટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો