પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેમ્પરરી સ્ટાફ નર્સ ડિપ્લોમા 20000 0 35 Minimum 8 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટેમ્પરરી સ્ટાફ નર્સ

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-01-29 00:00:00 થી 2019-01-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Institute of Technology * Post Name : Temporary Staff Nurse * Total Post : 8 * Job Location : Tiruchirappalli (Tamil Nadu) * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs. 20,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.nitt.edu/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1m3dRlxR_HclW7j2fpvOglMwLwVBAuPDL/view?usp=drive_open)

NIT ત્રિચી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો