પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 NMMC પ્રાથમિક શિક્ષકની ભરતી જાહેરાતમાં જુઓ 20000 0 18 to 38 74 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. NMMC પ્રાથમિક શિક્ષકની ભરતી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-11 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : Navi Mumbai Municipal Corporation * Post Name : Primary Teacher * Total Vacancies : 74 * Job Location : Navi Mumbai * Age Limit : 18 to 38 year * Selection Process : Written Exam, Interview * Application Fees : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://nmmcedu.com/recruitment2018.php) Advertisement 1 : For Std. 1 to 5 & Std. 6 to 8 : [Click Here](http://nmmcedu.com/notice/advertisement1.pdf) Advertisement 2 : For CBSE School : [Click Here](http://nmmcedu.com/notice/advertisement2.pdf) Application Form 1 to 5 Std : [Apply Now](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-t1h648XP0SzPPcH9wqyyszEHroE_coBh3Tys6oAgHoULIQ/viewform) Application Form 6 to 8 Std : [Apply Now](https://goo.gl/forms/dFgoO8wuugCo2Vnr2) Application Form CBSE School : [Apply Now](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVYJOAK_tgDSDR4-oG2lGUeV2KdRhsVWnUoTa_Jg2IqEq_xg/viewform)

NMMC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો