ઉત્તર ત્રિપુરા જિલ્લા અદાલતની ભરતી
ઉત્તર ત્રિપુરા જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ત્રિપુરા જિલ્લા કોર્ટ ગ્રુપ D પોસ્ટ 8 પાસ 10528 200 18 to 40 24 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ત્રિપુરા જિલ્લા કોર્ટ ગ્રુપ D પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-08 00:00:00 થી 2018-06-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Total Post : 24 * Post name : Group D * Job Location : Ambassa * Education Qualification : 8th Pass * Age : 18 to 40 * Pay Scale : 10530 * Selection Process : Written Exam, Viva-Voce * Application Fees : Gen 200, SC/ST 100 Apply Online : [Click Here](http://ecourts.gov.in/ecourts_home/) Application Form : [Download](http://ecourts.gov.in/sites/default/files/Form_2.pdf)

ઉત્તર ત્રિપુરા જિલ્લા અદાલતની ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો