પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Stipendiary Trainee Maintainer 10 પાસ 21700 0 18 to 24 66 જગ્યા
2 Stipendiary Trainee Operator 10 પાસ 21700 0 18 to 24 56 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Stipendiary Trainee Maintainer

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-01 00:00:00 થી 2018-10-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Post Name : Stipendiary Trainee Maintainer * Total Post : 66 * Job Location : Rajasthan * Age Limited : 18 to 24 Year * Education Qualification : 10th / ITI * Salary : Rs.21 ,700/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx) Application Online Link [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/DefaultInfo.aspx?info=Oppurtunities)

 • 2. Stipendiary Trainee Operator

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-01 00:00:00 થી 2018-10-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Post Name : Stipendiary Trainee Operator * Total Post : 56 * Job Location : Rajasthan * Age Limited : 18 to 24 Year * Education Qualification : 10th / ITI * Salary : Rs.21 ,700/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx) Application Online Link [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/DefaultInfo.aspx?info=Oppurtunities)

NPCIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો