પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ Gr. 1 (F&A) બેચલર સાયન્સ ડિગ્રી 25500 0 21 to 28 6 જગ્યા
2 અસિસ્ટન્ટ Gr. 1 (HR) બેચલર સાયન્સ ડિગ્રી 25500 0 21 to 28 5 જગ્યા
3 અસિસ્ટન્ટ Gr. 1 (C&MM) બેચલર સાયન્સ ડિગ્રી 25500 0 21 to 28 4 જગ્યા
4 સ્ટેનોગ્રાફર Gr. 1 બેચલર સાયન્સ ડિગ્રી 25500 0 21 to 28 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અસિસ્ટન્ટ Gr. 1 (F&A)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-18 00:00:00 થી 2018-11-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Limited * Post Name : Assistant Gr. 1 (F&A) * Total Post : 6 * Job Location : Bulandshahr, Uttar Pradesh * Age Limited : 21 to 28 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree in Science * Salary : Rs.25,500/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Examination * Skill Test Apply Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx) Application Online Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx)

 • 2. અસિસ્ટન્ટ Gr. 1 (HR)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-18 00:00:00 થી 2018-11-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Limited * Post Name : Assistant Gr. 1 (HR) * Total Post : 5 * Job Location : Bulandshahr, Uttar Pradesh * Age Limited : 21 to 28 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree in Science * Salary : Rs.25,500/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Examination * Skill Test Apply Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx) Application Online Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx)

 • 3. અસિસ્ટન્ટ Gr. 1 (C&MM)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-18 00:00:00 થી 2018-11-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Limited * Post Name : Assistant Gr. 1 (C&MM) * Total Post : 4 * Job Location : Bulandshahr, Uttar Pradesh * Age Limited : 21 to 28 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree in Science * Salary : Rs.25,500/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Examination * Skill Test Apply Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx) Application Online Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx)

 • 4. સ્ટેનોગ્રાફર Gr. 1

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-18 00:00:00 થી 2018-11-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Limited * Post Name : Stenographer Gr. 1 * Total Post : 3 * Job Location : Bulandshahr, Uttar Pradesh * Age Limited : 21 to 28 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree in Science * Salary : Rs.25,500/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Examination * Skill Test Apply Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx) Application Online Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx)

NPCIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો