પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઇલેક્ટ્રિશિયન 10 પાસ N/A 0 16 to 24 18 જગ્યા
2 ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક 10 પાસ N/A 0 16 to 24 6 જગ્યા
3 ફિટર 10 પાસ N/A 0 16 to 24 14 જગ્યા
4 વેલ્ડર 10 પાસ N/A 0 16 to 24 2 જગ્યા
5 મશિનિસ્ટ 10 પાસ N/A 0 16 to 24 1 જગ્યા
6 લેધ ઓપરેટર 10 પાસ N/A 0 16 to 24 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ઇલેક્ટ્રિશિયન

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-10 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Total Post : 18 * post Name : Electrician * Job Location : Mumbai * Age Limite : Minimum 16 Year to Maximum 24 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * 10th class / 10+2 system / ITI from the recognized Organization/Board Apply Online Link : [Click Here](http://npcil.nic.in/)

 • 2. ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-10 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Total Post : 6 * post Name : Electronic Mechanic * Job Location : Mumbai * Age Limite : Minimum 16 Year to Maximum 24 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * 10th class / 10+2 system / ITI from the recognized Organization/Board Apply Online Link : [Click Here](http://npcil.nic.in/)

 • 3. ફિટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-10 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Total Post : 14 * post Name : Fitter * Job Location : Mumbai * Age Limite : Minimum 16 Year to Maximum 24 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * 10th class / 10+2 system / ITI from the recognized Organization/Board Apply Online Link : [Click Here](http://npcil.nic.in/)

 • 4. વેલ્ડર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-10 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Total Post : 2 * post Name : Welder * Job Location : Mumbai * Age Limite : Minimum 16 Year to Maximum 24 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * 10th class / 10+2 system / ITI from the recognized Organization/Board Apply Online Link : [Click Here](http://npcil.nic.in/)

 • 5. મશિનિસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-10 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Total Post : 1 * post Name : Machinist * Job Location : Mumbai * Age Limite : Minimum 16 Year to Maximum 24 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * 10th class / 10+2 system / ITI from the recognized Organization/Board Apply Online Link : [Click Here](http://npcil.nic.in/)

 • 6. લેધ ઓપરેટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-10 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Total Post : 1 * post Name : Lathe Operator * Job Location : Mumbai * Age Limite : Minimum 16 Year to Maximum 24 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * 10th class / 10+2 system / ITI from the recognized Organization/Board Apply Online Link : [Click Here](http://npcil.nic.in/)

NPCIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો