પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 રિસર્ચ એસોસિયેટ માસ્ટર ડિગ્રી 15000 to 38000 0 35 Minimum 6 જગ્યા
2 પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ માસ્ટર ડિગ્રી 15000 to 38000 0 35 Minimum 5 જગ્યા
3 સિનિયર રિસર્ચ ફેલો માસ્ટર ડિગ્રી 15000 to 38000 0 35 Minimum 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. રિસર્ચ એસોસિયેટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-27 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-28 00:00:00 થી 2019-03-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Research Centre for Grapes * Post Name : Research Associate * Vacancies : 6 * job Location : Pune, Maharashtra * Qualification : Masters Degree * Age Limite : Maximum 35 Year * Pay Scale : Rs.15,000 - Rs.38,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://nrcgrapes.icar.gov.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1lfdiRx3Y4iboAeq0ipXVMmWZDZwm-Sx9/view?usp=drive_open)

 • 2. પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-27 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-28 00:00:00 થી 2019-03-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Research Centre for Grapes * Post Name : Project Assistant * Vacancies : 5 * job Location : Pune, Maharashtra * Qualification : Masters Degree * Age Limite : Maximum 35 Year * Pay Scale : Rs.15,000 - Rs.38,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://nrcgrapes.icar.gov.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1lfdiRx3Y4iboAeq0ipXVMmWZDZwm-Sx9/view?usp=drive_open)

 • 3. સિનિયર રિસર્ચ ફેલો

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-27 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-28 00:00:00 થી 2019-03-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Research Centre for Grapes * Post Name : Senior Research Fellow * Vacancies : 4 * job Location : Pune, Maharashtra * Qualification : Masters Degree * Age Limite : Maximum 35 Year * Pay Scale : Rs.15,000 - Rs.38,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://nrcgrapes.icar.gov.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1lfdiRx3Y4iboAeq0ipXVMmWZDZwm-Sx9/view?usp=drive_open)

NRCG ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો