પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Occupational Therapist સ્નાતકની ડિગ્રી 20000 0 18 to 37 22 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Occupational Therapist

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-03-22 00:00:00 થી 2019-03-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Health Mission * Post Name : Occupational Therapist * Vacancies : 22 * job Location : Punjab * Qualification : Bachelor Degree * Age Limite : 18 to 37 Year * Pay Scale : Rs.20,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://www.nhmpunjab.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1oXIPfzDtI3fMdFBjoC8YhdwcR-G1bLQG/view?usp=drive_open)

NRHM Punjab ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો