પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કમ્પ્યુટર સાયન્સ બેચલર સાયન્સ ડિગ્રી 35400 to 112400 0 30 Minimum 75 જગ્યા
2 ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બેચલર સાયન્સ ડિગ્રી 35400 to 112400 0 30 Minimum 27 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. કમ્પ્યુટર સાયન્સ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Technical Research Organisation * Post Name : Computer Science * Vacancies : 75 * job Location : All Over India * Qualification : Bachelor's Degree in Science * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Rs.35,400 - Rs.1,12,400/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Computer Based Examination * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://ntro.gov.in/welcome.do) Application Form Link : [Download](http://ntro.gov.in/ntroWeb/welcome.do)

 • 2. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Technical Research Organisation * Post Name : Electronics * Vacancies : 27 * job Location : All Over India * Qualification : Bachelor's Degree in Science * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Rs.35,400 - Rs.1,12,400/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Computer Based Examination * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://ntro.gov.in/welcome.do) Application Form Link : [Download](http://ntro.gov.in/ntroWeb/welcome.do)

NTRO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો