પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લવર ડિવિઝન ક્લાર્ક 12 પાસ 19900 to 63200 650 18 to 27 33 જગ્યા
2 જુનિયર એન્જિનિયર 12 પાસ 35400 to 112400 650 18 to 27 25 જગ્યા
3 સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ -II 12 પાસ 25500 to 81100 650 18 to 27 8 જગ્યા
4 જુનિયર એકાઉન્ટન્ટ 12 પાસ 29200 to 92300 650 18 to 27 7 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. લવર ડિવિઝન ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-29 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Water Development Agency * Post Name : Lower Division Clerk * Total Post : 33 * Job Location : All over India * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Pay Level-2 (Rs.19,900 - Rs.63,200/-) > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.650/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.450/- Apply Online : [Click Here](http://www.nwda.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/59234/Instruction.html)

 • 2. જુનિયર એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-29 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Water Development Agency * Post Name : Junior Engineer * Total Post : 25 * Job Location : All over India * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Pay Level - 6 (Rs. 35,400 - Rs.1,12,400/-) > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.650/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.450/- Apply Online : [Click Here](http://www.nwda.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/59234/Instruction.html)

 • 3. સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ -II

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-29 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Water Development Agency * Post Name : Stenographer Grade-II * Total Post : 8 * Job Location : All over India * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Pay Level-4 (Rs.25,500 - Rs.81,100/-) > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.650/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.450/- Apply Online : [Click Here](http://www.nwda.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/59234/Instruction.html)

 • 4. જુનિયર એકાઉન્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-29 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Water Development Agency * Post Name : Junior Accountant * Total Post : 7 * Job Location : All over India * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Pay Level-5 (Rs.29,200 - Rs.92,300/-) > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.650/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.450/- Apply Online : [Click Here](http://www.nwda.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/59234/Instruction.html)

NWDA ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો