ઓઆઇસીસીએલની ભરતી 2018
ઓર્બિટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેકેનિકલ અનેજીનીયરીંગ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 21 to 30 175 જગ્યા
2 ધાતુશાસ્ત્રીય અનેજીનીયરીંગ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 21 to 30 109 જગ્યા
3 સિવિલ અનેજીનીયરીંગ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 21 to 30 250 જગ્યા
4 ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જિનિયરીંગ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 21 to 30 65 જગ્યા
5 ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 21 to 30 70 જગ્યા
6 કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 21 to 30 80 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. મેકેનિકલ અનેજીનીયરીંગ

  અંતિમ તારીખ:
  2018-05-09 00:00:00 થી 2018-05-09 00:00:00

  વિગતો:

  Official Notification : [Click Here](http://www.oiccl.com/career/notification.html) Apply Online : [Click Here](http://www.oiccl.com/)

 • 2. ધાતુશાસ્ત્રીય અનેજીનીયરીંગ

  અંતિમ તારીખ:
  2018-05-09 00:00:00 થી 2018-05-09 00:00:00

  વિગતો:

  Official Notification : [Click Here](http://www.oiccl.com/career/notification.html) Apply Online : [Click Here](http://www.oiccl.com/)

 • 3. સિવિલ અનેજીનીયરીંગ

  અંતિમ તારીખ:
  2018-05-09 00:00:00 થી 2018-05-09 00:00:00

  વિગતો:

  Official Notification : [Click Here](http://www.oiccl.com/career/notification.html) Apply Online : [Click Here](http://www.oiccl.com/)

 • 4. ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જિનિયરીંગ

  અંતિમ તારીખ:
  2018-05-09 00:00:00 થી 2018-05-09 00:00:00

  વિગતો:

  Official Notification : [Click Here](http://www.oiccl.com/career/notification.html) Apply Online : [Click Here](http://www.oiccl.com/)

 • 5. ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ

  અંતિમ તારીખ:
  2018-05-09 00:00:00 થી 2018-05-09 00:00:00

  વિગતો:

  Official Notification : [Click Here](http://www.oiccl.com/career/notification.html) Apply Online : [Click Here](http://www.oiccl.com/)

 • 6. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ

  અંતિમ તારીખ:
  2018-05-09 00:00:00 થી 2018-05-09 00:00:00

  વિગતો:

  Official Notification : [Click Here](http://www.oiccl.com/career/notification.html) Apply Online : [Click Here](http://www.oiccl.com/)

ઓઆઇસીસીએલની ભરતી 2018 Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો