પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Mining Mate-III 12 પાસ 21700 to 69100 0 18 to 32 40 જગ્યા
2 ફોરમેન (મીન.) 12 પાસ 35400 to 112400 0 18 to 32 21 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Mining Mate-III

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-08 00:00:00 થી 2019-02-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Mining Corporation Limited * Post Name : Mining Mate-III * Total Post : 40 * Job Location : Odisha * Age Limited : 18 to 32 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.21,700 - Rs.69,100/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://omcltd.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1zc0cS9H438JtXOKDZbSYHuwJ0nG8crNl)

 • 2. ફોરમેન (મીન.)

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-06 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Mining Corporation Limited * Post Name : Foreman (Min.) * Total Post : 21 * Job Location : Odisha * Age Limited : 18 to 32 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.35,400 - Rs.1,12,400/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://omcltd.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1zc0cS9H438JtXOKDZbSYHuwJ0nG8crNl)

OMC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો