પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેક્નિશિયન, અસિસ્ટન્ટ 10 પાસ 11000 to 27000 0 18 to 30 36 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ટેક્નિશિયન, અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-04 00:00:00 થી 2019-01-24 00:00:00

  સીબીટી ટેસ્ટ તારીખ:
  2019-02-24 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Oil and Natural Gas Corporation * Post Name : Technician, Assistant * Total Post : 36 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.11,000/- Rs.27,000/- * Selection Process : Computer Based Test * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/) Application Online Link : [Download](http://e-apply.in/hanex0118/)

ONGC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો