પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Human Resource Executive Degree 60000 to 180000 0 40 Minimum 20 જગ્યા
2 Public Relations Officer Degree 60000 to 180000 0 40 Minimum 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Human Resource Executive

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-18 00:00:00 થી 2019-04-09 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Oil and Natural Gas Corporation Limited * Post Name : Human Resource Executive * Vacancies : 20 * job Location : New Delhi * Qualification : Degree * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs.60,000 - 180,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/) Application Form Link : [Download](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/)

 • 2. Public Relations Officer

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-18 00:00:00 થી 2019-04-09 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Oil and Natural Gas Corporation Limited * Post Name : Public Relations Officer * Vacancies : 3 * job Location : New Delhi * Qualification : Degree * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs.60,000 - 180,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/) Application Form Link : [Download](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/)

ONGC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો