પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પાર્ટ ટાઈમ ઇન્સ્ટ્રક્ટર 12 પાસ 5555 0 18 to 42 51 જગ્યા
2 વિઝ્યુઅલ આર્ટ 12 પાસ 5555 0 18 to 42 40 જગ્યા
3 પર્ફોર્મિંગ આર્ટ 12 પાસ 5555 0 18 to 42 40 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પાર્ટ ટાઈમ ઇન્સ્ટ્રક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Samagra Shiksha Subarnapur * Post Name : Part Time Instructor * Total Post : 51 * Job Location : Odisha * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.5555/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://opepa.odisha.gov.in/website/default.aspx) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1XXuPV3LS0UeHB0op1khtGozES60iPYsO/view?usp=drive_open)

 • 2. વિઝ્યુઅલ આર્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Samagra Shiksha Subarnapur * Post Name : Visual Art * Total Post : 40 * Job Location : Odisha * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.5555/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://opepa.odisha.gov.in/website/default.aspx) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1XXuPV3LS0UeHB0op1khtGozES60iPYsO/view?usp=drive_open)

 • 3. પર્ફોર્મિંગ આર્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Samagra Shiksha Subarnapur * Post Name : Performing Art * Total Post : 40 * Job Location : Odisha * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.5555/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://opepa.odisha.gov.in/website/default.aspx) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1XXuPV3LS0UeHB0op1khtGozES60iPYsO/view?usp=drive_open)

OPEPA ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો