પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફોરેસ્ટ રેન્જર સ્નાતકની ડિગ્રી 44900 500 21 to 32 42 જગ્યા
2 Assistant Conservator of Forests સ્નાતકની ડિગ્રી 56100 500 21 to 32 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ફોરેસ્ટ રેન્જર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-15 00:00:00 થી 2019-03-14 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Public Service Commission * Post Name : Forest Ranger * Total Post : 42 * Job Location : Odisha * Age Limited : 21 to 32 Year * Education Qualification : Bachelor's Degree * Salary : Rs.44,900/- > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.500/- * SC / ST / Ex-Servicemen: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://opsconline.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://opsconline.gov.in/)

 • 2. Assistant Conservator of Forests

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-15 00:00:00 થી 2019-03-14 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Public Service Commission * Post Name : Assistant Conservator of Forests * Total Post : 25 * Job Location : Odisha * Age Limited : 21 to 32 Year * Education Qualification : Bachelor's Degree * Salary : Rs.56,100/- > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.500/- * SC / ST / Ex-Servicemen: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://opsconline.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://opsconline.gov.in/)

OPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો