પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ પોલીસ સ્નાતક N/A 200 21 to 25 143 જગ્યા
2 સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ પોલીસ (Armed) સ્નાતક N/A 200 21 to 25 130 જગ્યા
3 સ્ટેશન ઑફિસર (ફાયર સર્વિસ) સ્નાતક N/A 200 21 to 25 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ પોલીસ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-01 00:00:00 થી 2019-01-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Staff Selection Commission * Post Name : Sub Inspector of Police * Total Post : 143 * Job Location : Odisha * Age Limited : 21 to 25 Year * Education Qualification : Graduation * Salary : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.ossc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.ossc.gov.in/)

 • 2. સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ પોલીસ (Armed)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-01 00:00:00 થી 2019-01-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Staff Selection Commission * Post Name : Sub Inspector of Police (Armed) * Total Post : 130 * Job Location : Odisha * Age Limited : 21 to 25 Year * Education Qualification : Graduation * Salary : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.ossc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.ossc.gov.in/)

 • 3. સ્ટેશન ઑફિસર (ફાયર સર્વિસ)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-01 00:00:00 થી 2019-01-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Staff Selection Commission * Post Name : Station Officer (Fire Service) * Total Post : 10 * Job Location : Odisha * Age Limited : 21 to 25 Year * Education Qualification : Graduation * Salary : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.ossc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.ossc.gov.in/)

OSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો