પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ક્લાર્ક Degree 5200–1900–20200 100 18 to 32 1282 જગ્યા
2 જુનિયર અસિસ્ટન્ટ Degree 5200–1900–20200 100 18 to 32 464 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-29 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Sub-ordinate Staff Selection Commission * Post Name : Junior Clerk * Total Post : 1282 * Job Location : Odisha * Age Limited : 18 to 32 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.5,200 - Rs.20,200 + Grade Pay Rs.1,900/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.osssc.gov.in/Public/Default.aspx) Application Online Link : [Download](https://www.osssc.gov.in/Public/Default.aspx)

 • 2. જુનિયર અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-29 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Odisha Sub-ordinate Staff Selection Commission * Post Name : Junior Assistant * Total Post : 464 * Job Location : Odisha * Age Limited : 18 to 32 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.5,200 - Rs.20,200 + Grade Pay Rs.1,900/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.osssc.gov.in/Public/Default.aspx) Application Online Link : [Download](https://www.osssc.gov.in/Public/Default.aspx)

OSSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો