પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ સ્નાતકની ડિગ્રી 9300–4200–34800 500 27 Minimum 31 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-22 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Orissa University of Agriculture and Technology * Post Name : Assistant * Total Post : 31 * Job Location : Odisha * Age Limited : Maximum 27 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : Rs.9,300- Rs.34,800 plus with GP Rs.4,200/- * Application Fees : Rs.500/- * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](http://www.ouat.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1nIjKVhtkdSdVyPnTm5rdOZcuxG3MkY9v/view)

OUAT ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો