પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Office Assistant,STA Retired Employee 6000 to 10500 0 65 Minimum 37 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Office Assistant,STA

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-02 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Orissa University of Agriculture and Technology * Post Name : Office Assistant,STA * Vacancies : 37 * job Location : Orissa * Qualification : Retired Employee * Age Limite : Maximum 65 Year * Pay Scale : Rs.6,000 - Rs.10,500/ * Selection Process : Interview * Application Fee : IN Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.ouat.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1SFlp5MfWkqCBtTbmbxIK8GQ7zURItk_m/view?usp=drive_open)

OUAT ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો