પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ ઓફિસર ટ્રેની Post Graduate 50000 to 180000 0 28 Minimum 12 જગ્યા
2 એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેની Post Graduate 50000 to 180000 0 28 Minimum 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અસિસ્ટન્ટ ઓફિસર ટ્રેની

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-03-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Power System Operation Corporation Limited * Post Name : Assistant Officer Trainee * Total Post : 12 * Job Location : New Delhi. * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : Postgraduate * Salary : Rs. 50,000 – 1,80,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://posoco.in/) Extended Notification : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1dBg-8XNxz2NtI7_Behl1MRiRwIfuHVES/view) Application Online Link : [Download](https://posoco.in/careers/)

 • 2. એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેની

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-03-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Power System Operation Corporation Limited * Post Name : Executive Trainee * Total Post : 9 * Job Location : New Delhi. * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : Postgraduate * Salary : Rs. 50,000 – 1,80,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://posoco.in/) Extended Notification : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1dBg-8XNxz2NtI7_Behl1MRiRwIfuHVES/view) Application Online Link : [Download](https://posoco.in/careers/)

POSOCO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો