પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Civil Judge-cum-Judicial Magistrate સ્નાતકની ડિગ્રી 27700 to 44770 0 21 to 37 75 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Civil Judge-cum-Judicial Magistrate

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-05 00:00:00 થી 2019-05-08 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-05-23 00:00:00 થી 2019-05-23 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Punjab Public Service Commission (PPSC) * Post Name : Civil Judge-cum-Judicial Magistrate * Vacancies : 75 * job Location : Punjab * Qualification : Bachelor Degree of Law * Age Limite : 21 to 37 Year * Pay Scale : Rs. 27,700/- to Rs.44,770/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://ppsc.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://ppsc.gov.in)

PPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો