પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ક્લસ્ટર લેવલ મેનેજર Post Graduate 30000 0 21 to 30 75 જગ્યા
2 પ્રોજેક્ટ એસોસિયેટ સ્નાતકની ડિગ્રી 15000 0 21 to 30 20 જગ્યા
3 ડિસ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટન્ટ Post Graduate 15000 0 21 to 30 7 જગ્યા
4 ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ કમ કેશિયર સ્નાતક 17500 0 21 to 30 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ક્લસ્ટર લેવલ મેનેજર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-08-13 00:00:00 થી 2018-08-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad * Total Post : 106 * Post Vacancies : 75 * Post Name : Cluster Level Manager * Job Location : Rajasthan * Age Limite : 21 to 30 Year * Education Qualification : Post-Graduate * Application Fee : In Notification * Salary : Rs.30,000/- > Selection Procces : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.rgavp.org/demo/cake/recuruitments) Application Online Link : [Download](http://www.rgavp.org/demo/cake/recuruitments)

 • 2. પ્રોજેક્ટ એસોસિયેટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-08-13 00:00:00 થી 2018-08-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad * Total Post : 106 * Post Vacancies : 20 * Post Name : Project Associate ( MIS ) * Job Location : Rajasthan * Age Limite : 21 to 30 Year * Education Qualification : Bachelor/ Masters degree * Application Fee : In Notification * Salary : Rs.15,000/- > Selection Procces : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.rgavp.org/demo/cake/recuruitments) Application Online Link : [Download](http://www.rgavp.org/demo/cake/recuruitments)

 • 3. ડિસ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-08-13 00:00:00 થી 2018-08-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad * Total Post : 106 * Post Vacancies : 7 * Post Name : District Accountant * Job Location : Rajasthan * Age Limite : 21 to 30 Year * Education Qualification : Post-Graduate * Application Fee : In Notification * Salary : Rs.15,000/- > Selection Procces : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.rgavp.org/demo/cake/recuruitments) Application Online Link : [Download](http://www.rgavp.org/demo/cake/recuruitments)

 • 4. ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ કમ કેશિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-08-13 00:00:00 થી 2018-08-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad * Total Post : 106 * Post Vacancies : 4 * Post Name : Office Assistant cum Cashier * Job Location : Rajasthan * Age Limite : 21 to 30 Year * Education Qualification : Graduation * Application Fee : In Notification * Salary : Rs.17,500/- > Selection Procces : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.rgavp.org/demo/cake/recuruitments) Application Online Link : [Download](http://www.rgavp.org/demo/cake/recuruitments)

RGAVP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો