પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર એન્જિનિયર ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 9300–4200–35400 500 18 to 33 12844 જગ્યા
2 Chemical & Metallurgical Assistant B.sc 9300–4200–35400 500 18 to 33 387 જગ્યા
3 Depot Material Superintendent એન્જીનિયરિંગ 9300–4200–35400 500 18 to 33 227 જગ્યા
4 Junior Engineer (Information Technology) ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 9300–4200–35400 500 18 to 33 29 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-02 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-05 00:00:00

  અંતિમ સબમિશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Railway Recruitment Board * Post Name : Junior Engineer * Total Post : 12844 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : Diploma/Engineering * Salary : Rs. 9,300-35,400 GP-4,200/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Rs. 250/- in Which Rs. 400/- Will Be Refunded. * Rs. 500/- (Rupees One Hundred only) In Which Rs. 250/- Will Be Refunded. Apply Online : [Click Here](http://www.jobriya.in/how-to-apply-for-rrb-section-junior-engineer-apply-online-process/) Application Online Link : [Download](https://bhopal.rly-rect-appn.in/rrbje2019/)

 • 2. Chemical & Metallurgical Assistant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-02 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-05 00:00:00

  અંતિમ સબમિશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Railway Recruitment Board * Post Name : Chemical & Metallurgical Assistant * Total Post : 387 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : B.Sc * Salary : Rs. 9,300-35,400 GP-4,200/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Rs. 250/- in Which Rs. 400/- Will Be Refunded. * Rs. 500/- (Rupees One Hundred only) In Which Rs. 250/- Will Be Refunded. Apply Online : [Click Here](http://www.jobriya.in/how-to-apply-for-rrb-section-junior-engineer-apply-online-process/) Application Online Link : [Download](https://bhopal.rly-rect-appn.in/rrbje2019/)

 • 3. Depot Material Superintendent

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-02 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-05 00:00:00

  અંતિમ સબમિશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Railway Recruitment Board * Post Name : Depot Material Superintendent * Total Post : 227 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs. 9,300-35,400 GP-4,200/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Rs. 250/- in Which Rs. 400/- Will Be Refunded. * Rs. 500/- (Rupees One Hundred only) In Which Rs. 250/- Will Be Refunded. Apply Online : [Click Here](http://www.jobriya.in/how-to-apply-for-rrb-section-junior-engineer-apply-online-process/) Application Online Link : [Download](https://bhopal.rly-rect-appn.in/rrbje2019/)

 • 4. Junior Engineer (Information Technology)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-02 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-05 00:00:00

  અંતિમ સબમિશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Railway Recruitment Board * Post Name : Junior Engineer (Information Technology) * Total Post : 29 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : Diploma/Engineering * Salary : Rs. 9,300-35,400 GP-4,200/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Rs. 250/- in Which Rs. 400/- Will Be Refunded. * Rs. 500/- (Rupees One Hundred only) In Which Rs. 250/- Will Be Refunded. Apply Online : [Click Here](http://www.jobriya.in/how-to-apply-for-rrb-section-junior-engineer-apply-online-process/) Application Online Link : [Download](https://bhopal.rly-rect-appn.in/rrbje2019/)

RRB JE ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો