પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 NTT ટીચર 12 પાસ N/A 450 18 to 40 1310 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. NTT ટીચર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-29 00:00:00 થી 2018-10-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rajasthan Subordinate & Ministerial Services Selection Board * Total Post : 1310 * Post Vacancies : 1310 * Post Name : NTT Teacher * Job Location : Rajasthan * Age Limite : 18 to 40 Year * Salary : Pay Matrix Level 5 * Education Qualification : 12th Pass * Selection Procces : In Notification > Application Fee : * Gen/ OBC: Rs. 450/- * NCL OBC: Rs. 350/- * SC/ ST: Rs. 250/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in/page;jsessionid=K09hSbfD8Lu6S47xPHDj0UnFbrXOZZTgMizYW_2_1VtqiKF_ddwY!934049374?menuName=Home) Application Online Link : [Download](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in/page;jsessionid=LcFgbbYm_k0yCNoF_ATHxub1Z0yEWRtEL8MdCF7WkOy8KZn_NrQy!551106755?menuName=Home)

RSMSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો