પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 માઇનિંગ સરદાર 10 પાસ 15830 to 24110 0 18 to 28 52 જગ્યા
2 ઓવરમેન 10 પાસ 15830 to 24110 0 18 to 28 19 જગ્યા
3 સર્વેયર 10 પાસ 15830 to 24110 0 18 to 28 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. માઇનિંગ સરદાર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-14 00:00:00 થી 2019-03-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Steel Authority of India Limited * Post Name : Mining Sirdar * Total Post : 52 * Job Location : Kolkata * Age Limited : 18 to 28 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 15,830/- to Rs. 24,110/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Trade Test / Skill Test * Written Test * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.sail.co.in/) Application Online Link : [Download](https://www.sailcareers.com/job-openings/)

 • 2. ઓવરમેન

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-14 00:00:00 થી 2019-03-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Steel Authority of India Limited * Post Name : Overman * Total Post : 19 * Job Location : Kolkata * Age Limited : 18 to 28 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 15,830/- to Rs. 24,110/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Trade Test / Skill Test * Written Test * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.sail.co.in/) Application Online Link : [Download](https://www.sailcareers.com/job-openings/)

 • 3. સર્વેયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-14 00:00:00 થી 2019-03-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Steel Authority of India Limited * Post Name : Surveyor * Total Post : 1 * Job Location : Kolkata * Age Limited : 18 to 28 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 15,830/- to Rs. 24,110/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Trade Test / Skill Test * Written Test * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.sail.co.in/) Application Online Link : [Download](https://www.sailcareers.com/job-openings/)

SAIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો