પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોબેશનરી ઓફિસર્સ સ્નાતક 27620 750 21 to 30 2000 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પ્રોબેશનરી ઓફિસર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-04-02 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : State Bank of India * Post Name : Probationary Officers-PO * Vacancies : 2000 * job Location : All Over India * Qualification : Graduation * Age Limite : 21 to 30 Year * Pay Scale : Rs. 27,620/- > Selection Process : * Preliminary Exam * Main Exam * Group Exercise * Interview. > Application Fee : * General/OBC Applicants: Rs.750/- * All Other Applicants (ST/SC/Ex-s/PWD): Rs.125/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.sbi.co.in/) Application Form Link : [Download](https://ibpsonline.ibps.in/sbiposmar19/)

SBI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો