પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નિષ્ણાત કેડરના અધિકારીઓ સ્નાતક N/A 600 62 Maximum 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. નિષ્ણાત કેડરના અધિકારીઓ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-15 00:00:00 થી 2018-06-02 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : State Bank Of India * Post Name : Specialist Cadre Officers * Total Vacancies : 13 * Pay Scale : Read the official Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : 600 * Job Location : Bangaluru, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Delhi * Age Limit : Maximum 62 Year * Education Qualification : Candidate should have MBA/ post Graduate degree in Marketing/ Mass Media/ Finace/ Commerce Apply Online Link : [Click Here](http://ibps.sifyitest.com/sbiscormay18/basic_details.php)

SBI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો