પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टंट B.sc 30300 0 N/A 8 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टंट

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-03-20 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology * Post Name : Medical Records Assistant * Vacancies : 8 * job Location : Thiruvananthapuram, Kerala * Qualification : B.Sc. * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.30,300/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://www.sctimst.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=14x3XN80KNh8o2UAv3mcxMonn1f-dRHdC)

SCTIMST  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો