પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Mining Sirdar, Technical & Supervisory 10 પાસ 31853 0 18 to 33 62 જગ્યા
2 Dy. Surveyor, Technical & Supervisory 10 પાસ 31853 0 18 to 33 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Mining Sirdar, Technical & Supervisory

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-01 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : South Eastern Coalfields Limited * Post Name : Mining Sirdar, Technical & Supervisory * Total Post : 62 * Job Location : Bilaspur, Chhattisgarh * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 31852.56/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.secl.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://59.144.110.235:8079/srd/)

 • 2. Dy. Surveyor, Technical & Supervisory

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-01 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : South Eastern Coalfields Limited * Post Name : Dy. Surveyor, Technical & Supervisory * Total Post : 14 * Job Location : Bilaspur, Chhattisgarh * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 31852.56/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.secl.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://59.144.110.235:8079/srd/)

SECL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો