સિક્કિમ પોલીસ ભરતી
સિક્કિમ પોલીસ વિભાગ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઈવર પોસ્ટ 10 પાસ 5200–2400–20200 70 20 to 25 15 જગ્યા
2 કોન્સ્ટેબલ મિકેનિક પોસ્ટ 10 પાસ 5200–2400–20200 70 18 to 22 30 જગ્યા
3 Followers પોસ્ટ 10 પાસ 5200–2200–20200 70 18 to 22 24 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઈવર પોસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-09 00:00:00 થી 2018-06-06 00:00:00

  વિગતો:

  Read the official Notification And More Information Total Vacancies : 54 Job Location : Sikkim Name of the Post : * Constable Driver Post * Constable Mechanic * Followers Post Education Qualification : * Constable Driver – Class X pass Valid Driving License Transport * Constable Mechanic – Class X pass Valid Driving License Transport * Followers – Class VI pass Selection Process: * Physical endurance * Efficiency Test * Written Examination. Apply Online : [Click Here](http://sikkimpolice.nic.in/)

 • 2. કોન્સ્ટેબલ મિકેનિક પોસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-09 00:00:00 થી 2018-06-06 00:00:00

  વિગતો:

  Read the official Notification And More Information Total Vacancies : 54 Job Location : Sikkim Name of the Post : * Constable Driver Post * Constable Mechanic * Followers Post Education Qualification : * Constable Driver – Class X pass Valid Driving License Transport * Constable Mechanic – Class X pass Valid Driving License Transport * Followers – Class VI pass Selection Process: * Physical endurance * Efficiency Test * Written Examination. Apply Online : [Click Here](http://sikkimpolice.nic.in/)

 • 3. Followers પોસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-09 00:00:00 થી 2018-06-06 00:00:00

  વિગતો:

  Read the official Notification And More Information Total Vacancies : 54 Job Location : Sikkim Name of the Post : * Constable Driver Post * Constable Mechanic * Followers Post Education Qualification : * Constable Driver – Class X pass Valid Driving License Transport * Constable Mechanic – Class X pass Valid Driving License Transport * Followers – Class VI pass Selection Process: * Physical endurance * Efficiency Test * Written Examination. Apply Online : [Click Here](http://sikkimpolice.nic.in/)

સિક્કિમ પોલીસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો