પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટાફ નર્સ 12 પાસ 13678 0 21 to 45 50 જગ્યા
2 લેબ ટેક્નિશિયન 12 પાસ 11011 0 21 to 45 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સ્ટાફ નર્સ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-17 00:00:00 થી 2019-01-17 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Saheed Laxman Nayak Medical College and Hospital * Post Name : Staff Nurse * Total Post : 50 * Job Location : Koraput, Odisha * Age Limited : 21 to 45 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.13,678/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Computer Based Test * Interview Apply Online : [Click Here](https://koraput.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=14ay7pJQztr4M1XWYxGAiY5nTX68eA0L-)

 • 2. લેબ ટેક્નિશિયન

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-18 00:00:00 થી 2019-01-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Saheed Laxman Nayak Medical College and Hospital * Post Name : Lab Technician * Total Post : 1 * Job Location : Koraput, Odisha * Age Limited : 21 to 45 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.11,011/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Computer Based Test * Interview Apply Online : [Click Here](https://koraput.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=14ay7pJQztr4M1XWYxGAiY5nTX68eA0L-)

SLNMCH ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો