પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર Graduate 50000 to 70000 0 N/A 22 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-04 00:00:00 થી 2019-06-10 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-06-26 00:00:00 થી 2019-06-26 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-06-27 00:00:00 થી 2019-06-27 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : School of Planning and Architecture (SPA) * Post Name : Assistant Professor * Vacancies : 22 * job Location : New Delhi. * Qualification : Graduate * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.50,000 – 70,000/- * Application Fee : In Notification * Selection Process : Interview. Apply Online Link : [Click Here](https://www.spav.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1JTAjgysXESFLt71NZtkJon45sPUglwhQ/view)

SPA ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો